Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2022

Stichting Rotary Midden Betuwe-Valburg Stop Malaria

 1. Inleiding

Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting Rotary MBV Stop Malaria. De Stichting is in december 2018 opgericht met als doel het op directe of indirecte manier bijdragen aan de bestrijding van malaria. Dit zal de Stichting beogen te realiseren door het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verstrekken van met insecticide geïmpregneerde klamboes, voorzien van opdruk, onder Afrikaanse schoolkinderen.

Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2019-2021 en betreft de eerste drie jaar van opzet en ontwikkeling van de Stichting.

De Stichting Rotary MBV Stop Malaria is opgericht vanuit de Rotary Club Midden Betuwe-Valburg. Deze lokale Rotary Club behoort tot Rotary International, de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. De Rotary organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Malaria is een levensbedreigende ziekte. In 2017 raakten wereldwijd 219 miljoen mensen besmet met de door muggen overgedragen malariaparasiet, en vielen er 435 duizend dodelijke slachtoffers. Toch is er sinds het begin van het nieuwe millennium grote vooruitgang geboekt in de bestrijding van malaria door het inzetten van drie strategieën:

 • Het binnenshuis aanbrengen van insecticiden op muren;
 • het verstrekken van goedwerkende geneesmiddelen, en;
 • het verstrekken van met insecticide geïmpregneerde klamboes (muskietennetten).

Deze laatste aanpak, het breed verstrekken van klamboes onder de bevolking, heeft de grootste bijdrage geleverd aan het redden van levens. Van de 700 miljoen gevallen die werden voorkomen en de meer dan 6 miljoen levens die werden gered tussen 2000 en 2015, werd 68% bijgedragen door de klamboe.

Een onderzoek met 2500 klamboes in Oeganda dat werd uitgevoerd door het Malaria Consortium, liet zien dat bedrukte klamboes het juiste gebruik van klamboes sterk bevorderen door een versterking van de affiniteit met het product. Het bedrijf Twiga Ventures bedrukt klamboes met affiniteit-versterkende afbeeldingen.

De Stichting Rotary MBV Stop Malaria ondersteunt deze productontwikkeling en wil daarmee graag bijdragen aan het verbeteren van de malariabestrijding, om te beginnen in Oeganda.

 

 1. Visie

De Stichting zet zich in voor een wereld zonder malaria.

 

 1. Missie

Gezien het succes van het inzetten van klamboes bij de bestrijding van malaria en gezien de additionele impact die gegeneerd kan worden wanneer klamboes worden bedrukt met aantrekkelijke afbeeldingen ligt de focus in de korte tot midden-lange termijn op het verstrekken van zoveel mogelijk bedrukte klamboes aan belangrijke risicogroepen.

 

 1. Doel

Op grond van artikel 2 van haar statuten, heeft de Stichting ten doel het directe of indirecte manier bijdragen aan de bestrijding van malaria.

Zij tracht dit doel onder meer te verwezelijken door:

 1. bevorderen van het gebruik van klamboes in gebieden waar malaria voorkomt;
 2. financieel steunen van organisaties die klamboes verspreiden;
 3. werven van sponsors die het doel van de stichting steunen;
 4. geven van voorlichting aan potentiële sponsors;
 5. verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

 1. Strategie

Rotary International telt wereldwijd meer dan één (1) miljoen leden. Het ligt in de bedoeling om per Rotarian een donatie voor tenminste één bedrukte klamboe te werven. Deze fondsen zullen te goede komen aan de Engelse stichting ‘Malaria Consortium’, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Kampala (Oeganda), die klamboes zal inkopen en beschikbaar zal stellen voor het bedrukken door Twiga Ventures (eveneens gevestigd in Kampala). Bedrukte klamboes zullen worden overgedragen aan het Ministerie van Gezondheid (Oeganda), die op haar beurt zal zorgdragen voor de distributie van de klamboes naar scholen in 17 districten in het noorden van Oeganda. Door middel van periodieke opgaven door Twiga Ventures, behoud de Stichting controle op de feitelijke uitgifte en verspreiding van de klamboes in Oeganda.

De partijen die momenteel betrokken zijn bij het ondersteunen en behalen van de doelen van de Stichting zijn:

 • Het Ministerie van Gezondheid en het daarbinnen gevestigde ‘National Malaria Control Programme’ (Oeganda);
 • Het Malaria Consortium (UK en Oeganda)
 • De Rotary Clubs Muyenga en Kitawale (Oeganda) en Midden Betuwe-Valburg (Nederland)
 • Twiga Ventures (Oeganda)
 • De Stichting Rotary MBV Stop Malaria (Nederland)

Partijen hebben hun samenwerking vastgelegd in ‘Memorandum of Understanding’ (MoU). Tevens zijn er contracten opgesteld tussen de Stichting Rotary MBV Stop Malaria enerzijds en a) Malaria Consortium, en b) Twiga Ventures anderzijds. Het MoU omschrijft de principe afspraken tussen partijen, de contracten meer specifiek de supply chain en workflow voor wat betreft fondsenwerving, inkoop, bedrukken, en distributie van bedrukte klamboes.

 

 1. Marketing

De Stichting zal, in samenwerking met de Oegandese Rotary Clubs Muyenga and Kitawale, de fondsenwerving opzetten. Door middel van clubbezoeken en het geven van lezingen over malaria en de doelen van de Stichting brengt deze fondsen bijeen om bedrukte klamboes in grote aantallen te kunnen distribueren. Individuele Rotarians en/of Rotary Clubs zullen ook kunnen doneren via de website die specifiek voor de Stichting en haar doelen wordt opgezet. De Stichting zal haar doelen ook kenbaar maken via de communicatiekanalen van Rotary International.

 

 1. Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende drie personen, tevens leden van Rotary Club Midden Betuwe-Valburg:

Voorzitter: mevrouw Drs. I. T. Grimm- Ruiterkamp;

Secretaris: de heer Dr. Ir. I.M.A. Heitkönig;

Penningmeester: de heer W.B. ten Böhmer RB.

 

Het bestuur van de Stichting, in het bijzonder de voorzitter is belast met het leiden van het bestuur en het vertegenwoordigen van de Stichting naar buiten. De secretaris is vanuit het bestuur belast met de verslaglegging binnen de Stichting. De penningmeester tenslotte is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de inkomende en uitgaande gelden.

Besluitvorming, ook welke zien op het doen van financiële transacties aan derden, dienen op grond van het bepaalde in de statuten, te worden genomen met meerderheid van de in functie zijnde bestuurders.

 

 1. Vestiging

De Stichting heeft haar vestiging in de gemeente Overbetuwe en heeft kantoor op het adres van de secretaris.  Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL98 RABO 0337 1997 79  t.n.v. Stg Rotary MBV Stop Malaria.  De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73294497.

 

 1. Financiën

Beheer van gelden: De fondsen van de Stichting worden beheerd door de Stichting zelf. Het bestuur zal toezien dat de gelden conform haar statutaire doelstelling besteed worden. De Stichting Rotary MBV Stop Malaria staat voor transparantie en zal de jaarrekening voor het publiek toegankelijk maken (via de website).

Besteding van gelden: De Stichting Rotary MBV Stop Malaria is een charitatieve instelling. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Wel bestaat er recht op vergoeding van gemaakte kosten door het bestuur of derden, in het belang van de Stichting.De Stichting streeft ernaar om fondsen zo maximaal mogelijk te besteden aan de doelen zelf, maar behoudt zichzelf het voorrecht om gemaakte kosten (bijv. bankkosten, onderhoud website, flyers, etc.) te verdisconteren met inkomsten door donaties.

 

 1. Rapportage

Jaarverslagen zullen jaarlijks en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt worden en op de website geplaatst worden. Het eerste jaarrapport zal verschijnen in het eerste halfjaar van 2020.

 

 1. Oprichting en ANBI status

De statuten alsmede het uittreksel van de Kamer van Koophandel registratie van de Stichting Rotary MBV Stop Malaria zijn beschikbaar. De Stichting heeft de ANBI status in aanvraag.